IJD
Indian Journal of Dermatology
  Publication of IADVL, WB
  Official organ of AADV
Indexed with Science Citation Index (E) , Web of Science and PubMed
 
Users online: 1841  
Home About  Editorial Board  Current Issue Archives Online Early Coming Soon Guidelines Subscriptions  e-Alerts    Login  
    Small font sizeDefault font sizeIncrease font size Print this page Email this page
This article has been cited by
1Risk factors for death from hand–foot–mouth disease: a meta-analysis
X.F. Ni,X. Li,C. Xu,Q. Xiong,B.Y. Xie,L.H. Wang,Y.H. Peng,X.W. Li
Epidemiology and Infection.2020;148()
[DOI]
2Nationwide Survey of Pediatric Inpatients With Hand, Foot, and Mouth Disease, Herpangina, and Associated Complications During an Epidemic Period in Japan: Estimated Number of Hospitalized Patients and Factors Associated With Severe Cases
Maria Takechi,Wakaba Fukushima,Takashi Nakano,Miki Inui,Satoko Ohfuji,Tetsuo Kase,Kazuya Ito,Kyoko Kondo,Akiko Maeda,Hiroyuki Shimizu,Yoshio Hirota
Journal of Epidemiology.2019;29(9)354
[DOI]
3Hand, Foot, and Mouth Disease in Hunan Province, China, 2009-2014: Epidemiology and Death Risk Factors
Kai-Wei Luo,Li-Dong Gao,Shi-Xiong Hu,Hong Zhang,Zhi-Hong Deng,Wei Huang,Qian-Lai Sun,Fan Zhang,Si-Yu Zhang,Yu Chen,Yang Yang
PLOS ONE.2016;11(11)e0167269
[DOI]
4Comprehensive virome analysis reveals the complexity and diversity of the viral spectrum in pediatric patients diagnosed with severe and mild hand-foot-and-mouth disease
Chunhua Wang,Shuaifeng Zhou,Wanhua Xue,Liang Shen,Wei Huang,Yi Zhang,Xuguang Li,Junzhi Wang,Hong Zhang,Xuejun Ma
Virology.2018;518(11)116
[DOI]
5Circadian Rhythm Disruption Was Observed in Hand, Foot, and Mouth Disease Patients
Yu Zhu,Zhou Jiang,Guoguang Xiao,Suting Cheng,Yang Wen,Chaomin Wan
Medicine.2015;94(10)e601
[DOI]
6Regional-level risk factors for severe hand-foot-and-mouth disease: an ecological study from mainland China
Qing Pan,Fengfeng Liu,Juying Zhang,Xing Zhao,Yifan Hu,Chaonan Fan,Fan Yang,Zhaorui Chang,Xiong Xiao
Environmental Health and Preventive Medicine.2021;26(1)e601
[DOI]
7An assessment of a pediatric early warning system score in severe hand-foot-and-mouth disease children
Lu Mei,Xin Song,Yan Kong,Guiling Yu
Medicine.2018;97(26)e11355
[DOI]
8Risk factors for death in children with critical and severe hand-foot-and-mouth disease in Chongqing, China
Gaihuan Zheng,Jiaoyang Cao,Jie Yu,Zhenzhen Zhang,Quanbo Liu,Junhua Chen
Medicine.2017;96(49)e8934
[DOI]
9Machine Learning Algorithms for Risk Prediction of Severe Hand-Foot-Mouth Disease in Children
Bin Zhang,Xiang Wan,Fu-sheng Ouyang,Yu-hao Dong,De-hui Luo,Jing Liu,Long Liang,Wen-bo Chen,Xiao-ning Luo,Xiao-kai Mo,Lu Zhang,Wen-hui Huang,Shu-fang Pei,Bao-liang Guo,Chang-hong Liang,Zhou-yang Lian,Shui-xing Zhang
Scientific Reports.2017;7(1)e8934
[DOI]
10Comparative epidemiology and virology of fatal and nonfatal cases of hand, foot and mouth disease in mainland China from 2008 to 2014
She-Lan Liu,Hao Pan,Peng Liu,Said Amer,Ta-Chien Chan,Jun Zhan,Xixiang Huo,Yunzhi Liu,Zheng Teng,Ling Wang,Hui Zhuang
Reviews in Medical Virology.2015;25(2)115
[DOI]
11The Risk Factors of Acquiring Severe Hand, Foot, and Mouth Disease: A Meta-Analysis
Bai Jun Sun,Hui Jie Chen,Ye Chen,Xiang Dong An,Bao Sen Zhou
Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology.2018;2018(2)1
[DOI]
12Risk factors of severe hand, foot and mouth disease: A meta-analysis
Yirong Fang,Shuiping Wang,Lijie Zhang,Zhinan Guo,Zhaohui Huang,Chunyu Tu,Bao-Ping Zhu
Scandinavian Journal of Infectious Diseases.2014;46(7)515
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  The Association 
  Dermalinks  
  Book of Abstracts 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts