Indian Journal of Dermatology
  Publication of IADVL, WB
  Official organ of AADV
Indexed with Science Citation Index (E) , Web of Science and PubMed
 
Users online: 314  
Home About  Editorial Board  Current Issue Archives Online Early Coming Soon Guidelines Subscriptions  e-Alerts    Login  
    Small font sizeDefault font sizeIncrease font size Print this page Email this page
This article has been cited by
1A Case of Kasabach-Merritt Syndrome Successfully Treated with Interferon-alpha 2b and Propranolol
Jung-Won Lee,Hye Lim Jung,Jae Won Shim,Deok Soo Kim,Jung Yeon Shim,Moon Soo Park,Hee Jin Park
Clinical Pediatric Hematology-Oncology.2015;22(2)161
[DOI]
2Treatment of Corticosteroid-Resistant Vascular Tumors Associated with the Kasabach-Merritt Phenomenon in Infants: An Approach with Transcatheter Arterial Embolization Plus Vincristine Therapy
Xiaoyun Tan,Miaojuan Chen,Jing Zhang,Shaoyi Zhou,Gang Shen,Zhenyin Liu,Hua Jiang,Jiejun Xia
Journal of Vascular and Interventional Radiology.2016;27(4)569
[DOI]
3Treatment of Corticosteroid-Resistant Vascular Tumors Associated with the Kasabach-Merritt Phenomenon in Infants: An Approach with Transcatheter Arterial Embolization Plus Vincristine Therapy
Kevin F. Ginn,Jaszianne A. Tolbert,Glenson Samuel,J. Allyson Hays,Alan S. Gamis
Journal of Vascular and Interventional Radiology.2021;27(4)382
[DOI]
4Successful transarterial embolization with cellulose porous beads for occipital haemangioma in an infant with Kasabach-Merritt syndrome
Zaw Aung Khant,Toshinori Hirai,Osamu Ikeda,Eiji Furukoji,Yoshihito Kadota,Minako Azuma,Norihiro Shinkawa,Keiji Kitatani,Yoichi Mizutani,Kimihiko Endo,Yasuyuki Yamashita
BJR|case reports.2017;3(3)20170004
[DOI]
5Standards of care for Kasabach-Merritt phenomenon in China
Wei Yao,Ke-Lei Li,Zhong-Ping Qin,Kai Li,Jia-Wei Zheng,Xin-Dong Fan,Lin Ma,De-Kai Zhou,Xue-Jian Liu,Li Wei,Li Li,Mao-Zhong Tai,Jin-Hu Wang,Yi Ji,Lin Zhou,Hai-Jin Huang,Xiao-Yun Gao,Zhi-Jian Huang,Song Gu,He-Ying Yang
World Journal of Pediatrics.2021;17(2)123
[DOI]
6L’interferon alfa a-t-il encore des indications dans la prise en charge du syndrome de Kasabach-Merrit ?
R. Duclaux-Loras,A. Lachaux,L. Guibaud,Y. Bertrand
Archives de Pédiatrie.2015;22(5)523
[DOI]
7L’interferon alfa a-t-il encore des indications dans la prise en charge du syndrome de Kasabach-Merrit ?
Amer Wahed,Andres Quesada,Amitava Dasgupta
Archives de Pédiatrie.2020;22(5)77
[DOI]
8L’interferon alfa a-t-il encore des indications dans la prise en charge du syndrome de Kasabach-Merrit ?
Tina S. Chen,Wynnis L. Tom
Archives de Pédiatrie.2014;22(5)173
[DOI]
9L’interferon alfa a-t-il encore des indications dans la prise en charge du syndrome de Kasabach-Merrit ?
Amer Wahed,Amitava Dasgupta
Archives de Pédiatrie.2015;22(5)81
[DOI]
10Clinical observations in mesh suture treatment for infants of Kasabach-Merritt phenomenon
Kelei Li,Maozhong Tai,Zhongping Qin,Chunxiao Ge
Journal of Paediatrics and Child Health.2015;51(5)529
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  The Association 
  Dermalinks  
  Book of Abstracts 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts